قیر ساختمانی

رئومتر برشی دینامیک

یک رئومتر برشی دینامیکی (DSR) به طور معمول از یک صفحه پایینی ثابت و یک صفحه بالایی نوسانگر که از طریق آن نیروی برشی به نمونه اعمال می شود تشکیل شده است.

توضیحات بیشتر »